Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie štrnásť dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, fyzicky prevezme poslednú položku.

Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, e-mailom) poštou na adresu SYNTIOS sp. z o.o., ul. Dekoracyjna 3e, 65-155 Zielona Góra, Poľsko alebo telefonicky na čísle +48 68 453 37 00 alebo e-mailom na adrese [email protected].

Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné. Na to, aby bola lehota na odstúpenie od zmluvy dodržaná, stačí, aby ste svoje oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslali pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar musíte zaslať späť alebo vrátiť na adresu SYNTIOS sp. z o.o. ul. Przylep - Zakładowa 566-015 Zielona Góra, Poľsko, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Táto lehota sa považuje za dodržanú, ak tovar vrátite pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Účinky stiahnutia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, okrem poplatkov za doručenie, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Vrátenie peňazí uskutočníme rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s iným spôsobom; v každom prípade vám vrátenie peňazí nebude spôsobovať žiadne náklady. Vrátenie peňazí môžeme odložiť, kým nedostaneme tovar alebo kým nám nepredložíte doklad o odoslaní tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.

Výnimka z práva na odstúpenie od zmluvy

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v prípade týchto zmlúv
- zmluvy na dodávku tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo jasne personalizovaného;

To Top